ࡱ> SURq` R;bjbjqPqP8N::% 8 n 4& " $ hZ#d!  4 \  M0 i}0&###`& 2&    'Yޏ^,{N-Nf[2018t^z/gyrubueHh :NNhQbcۏ }(Ye cRf[!hyrr^ b!hR(W2018t^b6ez/g{|XPN yru N Oۏb!hz/gYevSU\ W{Qz/gTYNMb cGSf[uv~T }(09hnc 02018t^'Yޏ^nfؚ-Nb6eSO0z/g0yb{|yruĉ[ 0-Nz/gyrubuvvsQĉ[TeN|^y :NNnxOz/gyrubu]\Ovz)RۏL yr6R[b!h2018t^z/gyrubueHh0 N0b6eyvS T XPN 2N N0bu[aSagN 10&{T'Yޏ^nfؚ-Nbub TagNv^J\R-NkNu^QN:S 0 20p1rPN ccN[vLk1Ub] wQ gN[vLk1U\o PN~T }(:_0 30(W:S~N NL?e~~vk[-N_USybƖSOyvc0 40Tf[|QO ^N!jb~0Rb!hbuBl0 N0ub T 10b Tel 1 b T{v0^QN:S&{T3ubagNvu {vF 'Yޏ^buՋQ Q@Whttp://dlzsks.edu.dl.gov.cn pQ Q Nb T cc:yekۏLkXb0 2 3ube0N2018t^5g19ehTmQ 800w 5g21ehTN 1130bkۏLQ Nb T0uN2018t^5g21ehTN hQ)Y800-1600 05g22ehTN 8:00-11:30 :d&^kXQ}Yv 02018t^'Yޏ^nfؚ-Nz/g{|yru{vh 0N_$NNQ Nb TkXQTSbpS0RR-Nf[!hvpS 0,gNvsQcfNg wSN0 Nb YpSN 02 _яgMQQ3.3Ss|i_rgqGr0R'Yޏ^,{N-Nf[ 1ub!h8hvsQOo`v^Rt 'Yޏ^,{N-Nf[z/gyruQ >g NNSt 0 20b TlaNy 1 kMOuSAQ3ub1@bf[!h 3ubT N_f9e0 2 yrub Tv(u7b TT[xN-Nb TeN0 3 02018t^'Yޏ^nfؚ-Nz/g{|yru{vh 0@bBlvQ[S ywkXQ nxOOo`QnxegqGr{R-Nf[!hvz N!jՋb~{R-NYe[;NN~{W[0f[!hvz 0 4 (WQbĉ[eQ uSN{vF|~ۏLvsQOo`vO9e Qb|~NugTN!kkXbbO9evOo`:NQ |~O~U_uk!k{vFve0!kpe0O9eQ[0IP0W@WI{ NYg0 5 b Te1u[j TuNw0Rs:Wb T0 30b T0Wp'Yޏ^,{N-Nf[ SckS 40T|NST|5u݋ sp 15941189618 lu@bcOvfN YpSNT@b ghCJOJPJaJo( > t к{hT>(+hh+#CJKHOJPJQJ^JaJo(+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo('hh@`CJKHOJPJQJaJo(%h#CJKHOJPJQJ^JaJo(%hB CJKHOJPJQJ^JaJo(+hhB CJKHOJPJQJ^JaJo(+h#h@`CJKHOJPJQJ^JaJo(+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(.hhSL5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hh@`5CJKHOJPJQJ^JaJo( : v n P b r$Pww dhWDd`gd'( dhWDd`gdR 0dhWD`0gd1 dhWDd`gd\ dhWDd`gdr $0dh-D1$G$H$M WD`0a$gdRdhXD2YD2gd$0dh1$G$WD`0a$gd+# t v z ӽ{eP8#(hi5CJKHOJPJQJ^JaJo(.hh@`5CJKHOJPJQJ^JaJo((hm5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hvh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(+hvhbECJKHOJPJQJ^JaJo(+hvhsCJKHOJPJQJ^JaJo(+hvhB CJKHOJPJQJ^JaJo(+h0 hB CJKHOJPJQJ^JaJo(+h0 h+#CJKHOJPJQJ^JaJo(+hh+#CJKHOJPJQJ^JaJo( l n t ~ ӽ髕pZD2#hSah9jCJOJPJQJaJo(+hSah\CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h\CJKHOJPJQJ^JaJo(+hr hSaCJKHOJPJQJ^JaJo(hr CJOJPJQJaJo(+hFS]h1vuCJKHOJPJQJ^JaJo(#hFS]h1vuCJOJPJQJaJo(+h1 h\CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h; CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h@`CJKHOJPJQJ^JaJo(  @ N T V x ۳ɡےn\M\nhHCJOJPJQJaJo(#hamhamCJOJPJQJaJo(#hamh9jCJOJPJQJaJo(#hhCJOJPJQJaJo(hCJOJPJQJaJo(#hSahSaCJOJPJQJaJo(+hSahzCJKHOJPJQJ^JaJo(#hSah.CJOJPJQJaJo(#hSah9jCJOJPJQJaJo(#hSah\CJOJPJQJaJo(   N P b h ȲȲt^H2+h=k"h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 hRCJKHOJPJQJ^JaJo(#h1 hRCJOJPJQJaJo(+h1 hRCJKHOJPJQJ^JaJo(+h=k"hamCJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 hamCJKHOJPJQJ^JaJo(#hamh9jCJOJPJQJaJo(hamCJOJPJQJaJo( *2:n"$&(>DPRkUkBk%h"74CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 hCJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 hRCJKHOJPJQJ^JaJo(%hYzCJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h1 CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(+h=k"h'(CJKHOJPJQJ^JaJo(%htNCJKHOJPJQJ^JaJo(Px2Tjhh$dh-D1$G$H$M WD`a$gd@`$0dh-D1$G$H$M WD`0a$gd$0dh-D1$G$H$M WD`0a$gda($ XD2YD2gd$dh-D1$M a$gds$dh-D1$M WD`a$gd@` R "}hP:$:+h%PhT\CJKHOJPJQJ^JaJo(+h%Ph@`CJKHOJPJQJ^JaJo(.h}h@`5CJKHOJPJQJ^JaJo((h5CJKHOJPJQJ^JaJo(.h}h@`5CJKHOJPJQJ^JaJo((hm5CJKHOJPJQJ^JaJo(+hshCJKHOJPJQJ^JaJo(%h@`CJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h2hCJKHOJPJQJ^JaJo(+h1 h@`CJKHOJPJQJ^JaJo( "$.024@bӽx]xG4%hCJKHOJPJQJ^JaJo(+h5>*CJKHOJPJQJ^JaJo(4h%Ph 5>*CJKH$OJPJQJ\^JaJo(1h%Ph 5>*CJKHOJPJQJ^JaJo(+h%Ph CJKHOJPJQJ^JaJo(+h%Pha($CJKHOJPJQJ^JaJo(+h%Ph@`CJKHOJPJQJ^JaJo(+h%Ph%PCJKHOJPJQJ^JaJo(+h%PhBmCJKHOJPJQJ^JaJo( RThjt^^^K9,h1CJ OJQJaJ o(#h1h1CJOJPJQJaJo(%h1CJKHOJPJQJ^JaJo(+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(+hXhXCJKHOJPJQJ^JaJo(4h*hXB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h*h@`B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(%h CJKHOJPJQJ^JaJo(+h h@`CJKHOJPJQJ^JaJo(jr4445B55 77zl_ XD2YD2gd} dhWD`gd $dhWDa$gddhXD2YD2gd$dh-D1$G$H$M WD`a$gd$2$dh-D1$G$H$M WD`a$gd u dhWD`gd u$dh-D1$G$H$M WD`a$gd@` 4F4p4r4t44.5254565@5Įn[F..hh@`5CJKHOJPJQJ^JaJo((hm5CJKHOJPJQJ^JaJo(%h$2CJKHOJPJQJ^JaJo(#hh@`CJOJPJQJaJo(%hHCJKHOJPJQJ^JaJo(4hmMONu 0 N0b~[ 10Oncus:WNy }(KmՋRpe Nؚ0RNOc T0Ny }(KmՋb~0R90RN N+T90R ~Ǐf[!hz/gyrubu[\~[8h NNnx[,g!hz/gyrueQV TUS0 20OncuNN4ls^KmՋb~ 9hnc^Ye@\Bl c NǏyruyvbuRpev1.5 P nx[b!hz/gyrueQV TUS (Wf[!hQzlQ:y3*N]\Oe Te\lQ:y TUS Nb^Ye@\vsQY[0~^Ye@\[8hT \wQ gyruDyOۏLlQ:y^Ye@\[QlQJThlQ:y3*N]\Oe 0 mQ0U_S 10~yruKmՋ [wQ gb!hz/gyrubDe_,g!kՋ0 30*giO&^Rh_LrNXTSbu[ %NyۏeQ:W0 ]N0*g=\N[ 9hnc'Yޏ^Ye@\6R[v 02018t^'Yޏ^nfؚ-Nb6eSO0z/g0yb{|yruĉ[ 0-Nz/gyrubuvvsQĉ[TeNNSb!hz/gyrubuv gsQĉ[Yt ,geHhvʑCgR_'Yޏ^,{N-Nf[0 'Yޏ^,{N-Nf[ 2018t^5g14e   PAGE PAGE 4 @5B55555555555666@6B6X6f6˹˃qbqPAh& CJOJPJQJaJo(#hsCJKHOJPJQJ^JaJo(%h#CJKHOJPJQJ^JaJo(+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo("hh@`5CJOJPJaJo(hm5CJOJPJaJo(!h@`CJOJPJQJ^JaJo(!hM'CJOJPJQJ^JaJo( 9 9999(9d9h9999999ôq[E/E+hUhNCJKHOJPJQJ^JaJo(+hUh#CJKHOJPJQJ^JaJo(+hUh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(%hmCJKHOJPJQJ^JaJo(hVCJOJPJQJaJo(h-|CJOJPJQJaJo(#hh@`CJOJPJQJaJo(hmCJOJPJQJaJo(&hh@`5CJOJPJQJaJo( hm5CJOJPJQJaJo(.h(Fh@`>*CJKHOJPJQJ^JaJo( 9999999999:*:2:h:j:::IJ֜ֆtetTC4hT5CJOJPJaJo( hT5CJOJPJQJaJo( hm5CJOJPJQJaJo(hmCJOJPJQJaJo(#hUh#CJOJPJQJaJo(+hUhTCJKHOJPJQJ^JaJo(+hUh7CJKHOJPJQJ^JaJo("hUhh@CJOJPJ\aJo("hUh#CJOJPJ\aJo(+hUh#CJKHOJPJQJ^JaJo(%h"CJKHOJPJQJ^JaJo(:::.;0;2;D;F;`;;;;;;;;;;;;;sdU@848484h4;jh4;U(h>hfvCJKHOJPJQJ^JaJhmCJOJPJQJaJo(hh@CJOJPJQJaJo(h4CJOJPJQJaJo(+hh@`CJKHOJPJQJ^JaJo(#hh@`CJOJPJQJaJo(+hhTCJKHOJPJQJ^JaJo( h}Z5CJOJPJQJaJo( hT5CJOJPJQJaJo(hT5CJOJPJaJo(hh@5CJOJPJaJo(F;;;;;;;;;;;;;;;;;;h]hgd &`#$gdM$dh-D1$G$H$M a$gd>;;;;;;;;;;;;;;;;;(h>hfvCJKHOJPJQJ^JaJh*50JmHnHuh^m h^m0Jjh^m0JUh4;jh4;U6182P:p>vq. A!"#$%S R@R @`cke $1$a$(CJKHOJQJ_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh*/+Q,HG.;m./ 060W205:0=0!34"74)c4r4*53*757:a:C":=;<xg< ='A=O>W>;?c?@@h@h@@(BCCyD(FmGZIqJ&J^J!KILnLtN1O5O.jO%PP1ST1T9TUVtVvVcWzuY}ZN[T\|\V%]FS]$_._r`@`Sa]ad"d,f2hiXl2ol{~lmm^mBm_FmamoMonp q?q>vqcr>sq/tZu1vu@vfvzvs-|B |$1GH $2_xc$q/g$4;b`1XxKN_K~nG; 6OFa!+#/H M /9j5"0~VX\\bqRH[X~.8D#ls>TD4Ki~ Kl#vf<FwQR1\ uJ.5 A HP` ^T]?iYzKN "FU-AM .h*Ter #]Zr 8?@ACDEFGHIKLMNOPQTRoot Entry F40VData (1Table0#WordDocument8NSummaryInformation(BDocumentSummaryInformation8JCompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q